Điều chỉnh quy hoạch – Cần Thơ, Việt Nam


140000 ha

Cần Thơ (Việt Nam)

Đồ án nghiên cứu 2012

Dự án đánh giá các vấn đề lớn của thành phố Cần Thơ liên quan đến sự biến đổi khí hậu và gia tăng mực nước biển.


Chủ đầu tư
UBND TP. Cần Thơ

Nhóm thiết kế

DE-SO

Tổng đầu tư
24000 €

Dịch vụ
Quy hoạch đô thị

Nhiệm vụ

Dự án đánh giá các vấn đề lớn của thành phố Cần Thơ liên quan đến sự biến đổi khí hậu và gia tăng mực nước biển. Thiết kế bao gồm việc hình thành nên một trung tâm hành chính cho đồng bằng sông  Mê Kông, phản biện thiết kế quy hoạch tổng thể được lập ra bởi SIUP, OSA & LATITUDE. Xác định chiến lược của dự án để quản lý sự phát triển đô thị Cần Thơ trong tương lai

Đặc tính

Đề xuất các giả định về vị trí của thành phố hành chính mới Ô Môn, tạo nên một thành phố có mật độ cao thích ứng với môi trường ngập nước. Nghiên cứu một hệ thống vận chuyển liên vùng, như một phương thức cho sự phát triển của đô thị.