Nhóm trường – Près-Saint-Gervais (Pháp)


4031 m2

Près-Saint-Gervais (Pháp)

Cuộc thi 2016

Tái cơ cấu và mở rộng 27 lớp học của trường Anatole France et Rosa Park


Chủ đầu tư
Thành phố Près-Saint-Gervais

Nhóm thiết kế

DE-SO/ IN4/ SYNAPSE/ BETREC IG / ALTIA / COSYREST

Tổng đầu tư
7,8 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế

Nhiệm vụ

Trường học “Rosa Parks” và “Anatole France” nằm ở trung tâm của thị trấn, trong một môi trường rất dày đặc và hiện có 6 và 15 lớp học.
Dự án tái cơ cấu toàn diện hai trường học và bổ sung thêm 6 lớp (2 lớp mẫu giáo và 4 lớp linh hoạt), một nhà ăn trường học và một trung tâm giải trí.
Thách thức chính trong đề xuất của chúng tôi là tối giản mật độ đồng thời tăng cường không gian đọc của trường học.

Đặc tính

Để đáp ứng những hạn chế của vị trí rất dày đặc, các tòa nhà mới đều được làm bằng khung gỗ và các thành phần được chế tạo (xây dựng khô) để tối ưu hóa các giai đoạn xây dựng.
Đặc biệt chú ý đến việc kiểm soát tiếng ồn trong quá trình xây dựng (tạm phân vùng âm thanh).