Tái cấu trúc nhà ga lớn – Bussy-St-Georges, Pháp


34000 m2

Bussy-Saint-Georges (77)

Cuộc thi 2013

Phát triển và tái cấu trúc nhà ga lớn


Chủ đầu tư
EPA Marne / Cộng đồng đô thị Bussy-Saint-Georges

Nhóm thiết kế

DE-SO/ M. TALAGRAND

Tổng đầu tư
6 triệu €

Dịch vụ
Quy hoạch công trình công cộng

Nhiệm vụ

Bussy-Saint-Georges trong quá trình hoàn thành sự phát triển không gian, nó cần phải phản ánh việc tăng cường cải tổ cấu thành hệ thống hiện tại cho một quá trình chuyển đổi sang một hình thức bền vững hơn.
Mục tiêu của dự án là đa dạng hóa các dịch vụ để cải thiện sức hấp dẫn của thành phố, kiến tạo một hệ thống di chuyển hiệu quả và linh hoạt hơn, và cung cấp các hình thức mới của môi trường sống nhằm thúc đẩy quá trình định cư hóa

Đặc tính

Khu nhà ga được tái cấu trúc trong việc xác định lại một cách nghiên cẩn các dịch vụ di chuyển, giao thương và văn hóa thể hiện một ga trung tâm theo chiều hướng «citoyenne».
Các chương trình này được biểu tượng bởi 3 hội trường lớn cũng là không gian chính :
– La Halle Marché (hội trường thị trường)- tiếp nhận các dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở,
– La Halle Culturelle (hội trường văn hóa)- tiếp nhận các trang thiết bị của thành phố, các hiệp hội các khu phố
– La Halle Mobilité (hội trường giao thông)- khớp nối dịch vụ cho tất cả các dịch vụ di chuyển cổ điển hay sáng tạo.