Trường cao đẳng Denecourt -Bois-le-Roi (Pháp)


5190 m2

Bois-le-Roi (Pháp)

Cuộc thi 2016

Tái cơ cấu trường và xây dựng mới khu bán trú


Chủ đầu tư
Tỉnh Seine et Marne

Nhóm thiết kế

DE-SO / OTE / COSYREST

Tổng đầu tư
5,8 triệu €

Dịch vụ
Thiết kế

Nhiệm vụ

Xây dựng khu bán trú mới để tăng năng suất phục vụ. Tái phát triển bán trú cũ, phòng thường và nhà kho. Tạo ra một phòng họp mới, phòng sinh hoạt cộng đồng và nhà kho ở khu CDI cũ.

Việc tái cơ cấu một phần của trường cao đẳng cho phép chúng tôi làm rõ về mục đích và nhận thức của tổ chức từ ban đầu.

Đặc tính

Sử dụng vật liệu có tác động môi trường thấp và giảm nhu cầu năng lượng của tòa nhà. Giải pháp gỗ trong xây dựng mới: khung và cấu trúc. Sự đơn giản về cấu trúc của tòa nhà mới cho phép việc thi công dễ dàng hơn.