Trung tâm biểu diễn Opera tạm thời – Avignon, Pháp

Nhiệm vụ của đồ án là đổi mới cải tạo trung tâm biểu diễn Opera tại thành phố Avignon.

Bên cạnh đó, đồ án cũng đòi hỏi người thiết kế phải sáng tạo một địa điểm tạm thời để tổ chức chương trình Opera cho các mùa 2017-2018 và 2018-2019, trong thời gian đóng cửa công trình lịch sử trên.

Trong suốt thời gian nghiên cứu và thi công, các buổi biểu diễn Opera có thể tạm thời chuyển sang khu Courtine

Đây là một sự lựa chọn đầy tham vọng và chiến lược.